NPO
NTR

I.  Algemeen

I. Algemeen

1. ONE NIGHT STAND is een samenwerkingsverband van de publieke media-instellingen NTR, VARA en VPRO, het NPO Fonds, het CoBO en het Nederlands Filmfonds.

2. De eindredactie ligt bij de publieke media-instellingen gezamenlijk. Ieder afzonderlijk filmplan valt echter onder de eindredactionele verantwoordelijkheid van een specifieke eindredacteur. De eindredacteuren zijn: Gemma Derksen van de VARA, Joost de Wolf van de VPRO en Marina Blok van de NTR.

3. De redacties van de publieke media-instellingen leveren dramaturgische begeleiding en ondersteuning op diverse gebieden variërend van nieuwe media tot persvoorlichting en promotie.

4. Namens publieke media-instellingen, fondsen en producenten neemt de NTR een centrale en coördinerende rol in als het gaat om de algemene organisatie, ontwikkeling en productiecoördinatie van ONE NIGHT STAND.

5. In de ontwikkelingsfase zal er opdracht gegeven worden voor het schrijven van maximaal 12 treatments. Op basis van de uitgeschreven treatments zullen er maximaal 12 scenario’s ontwikkeld worden. Uiteindelijk komen maximaal 6 scenario’s in aanmerking voor productierealisering.

6. ONE NIGHT STAND valt uiteen in verschillende fasen waarbij niet ieder filmplan de volgende fase zal bereiken. De publieke media-instellingen en fondsen toetsen aan het eind van iedere fase gezamenlijk of de filmplannen van voldoende kwaliteit zijn om daadwerkelijk verder ontwikkeld en/of geproduceerd te worden.

7. Uiteindelijk zullen er maximaal 6 films geproduceerd worden, ieder met een lengte van maximaal 45 minuten (incl. credits, volgens de van toepassing zijnde richtlijnen en voorwaarden van of voortvloeiend uit de Mediawet, de coördinerende bevoegdheid van de NPO en de deelnemende fondsen) per film. Een première tijdens het Nederlands Film Festival 2018 is voorzien. De films zullen uitgezonden worden via de aanbodkanalen van de Nederlandse Publieke Omroep, waar mogelijk in een aantal theaters in Nederland en kunnen worden ingezonden naar festivals.

8. De teams dienen na selectie volledig beschikbaar te zijn in de periode maart t/m oktober 2017 voor de ontwikkeling van treatments en scenario’s. Regisseurs dienen tevens beschikbaar te zijn voor de productieperiode, die loopt van januari t/m augustus 2018. De deadline voor oplevering van de films is vrijdag 27 juli 2018.

9. Mocht het project geselecteerd worden dan staat do. 16 maart 2017 het kennismakingsgesprek gepland met het team waarbij de synopsis wordt besproken en vindt aan het einde van de dag de algemene kennismakingsborrel plaats.

10. ONE NIGHT STAND maakt zich sterk voor het duurzaam produceren van film. Onderdeel van het proces is een korte workshop over duurzaam produceren. Onderdeel van het proces is een korte workshop over duurzaam produceren. De producenten en makers dienen zich hieraan te committeren.

II. Ontwikkelingsfase

11. Het Nederlands Filmfonds, het NPO Fonds en de NPO/publieke media-instellingen stellen gezamenlijk het budget beschikbaar waarmee de treatments en scenario’s ontwikkeld kunnen worden. Ieder project valt onder de verantwoordelijkheid van een producent en zal begeleid worden door een dramaturg van de publieke media-instellingen.

12. In eerste instantie zullen er maximaal 12 filmplannen gekozen worden voor de treatmentfase. Per treatment is een bedrag van maximaal € 2.650,- beschikbaar voor het schrijven daarvan.

De selectie voor de treatmentfase geschiedt op basis van de binnengekomen aanmeldingen (zie ‘Oproep’ voor bijzonderheden). De sluitingsdatum voor aanmeldingen is wo. 4 januari 2017; de bekendmaking van de geselecteerde projecten is half maart 2017.

13. Vervolgens zullen er maximaal 12 treatments doorgaan naar de scenariofase. Voor deze tweede fase is er een bedrag van maximaal € 7.950,- per scenario beschikbaar.

Het honorarium voor de treatment-en scenariofase is bestemd voor het schrijven van het scenario en het verkrijgen van bijbehorende rechten voor eventuele verfilming, openbaarmaking en verveelvuldiging.

14. In de scenariofase beschikt de producent tevens over een bedrag van maximaal €2.750,- voor de begeleiding van de regisseur en/of co-scenarist(en). Indien de regisseur tevens de scenarist is kan de producent dit bedrag in overleg met de desbetreffende eindredacteur ook besteden aan additionele coaching.

15. De producenten beschikken daarnaast over een beperkte vaste vergoeding voor de eigen bedrijfsvoering en een aantal algemene ontwikkelingskosten.

16. In het kader van ONE NIGHT STAND zullen de producenten zorgdragen voor de praktische, financiële en juridische afspraken met betrokken auteurs, regisseurs en derden.

17. Scenaristen, regisseurs, producenten en overige betrokkenen bij de ontwikkeling van de treatments en eventuele scenario’s verklaren zich bij inschrijving bekend en akkoord te zijn met de richtlijnen en voorwaarden van ONE NIGHT STAND omschreven in dit document. De rechtenparagraaf maakt hier integraal onderdeel vanuit.

18. Betrokken scenaristen (en regisseurs) dienen gedurende de ontwikkelingsfase geen andere substantiële verplichtingen te hebben lopen, die de ontwikkeling van hun treatment en scenario qua tijd en aandacht kunnen belemmeren.

III. Productiefase

19. In oktober 2017 worden de ontwikkelde scenario’s opgeleverd. De scenario’s worden dan kritisch besproken door de omroepredacties. Daarbij wordt de input van de producenten meegenomen en wordt ook gekeken naar productionele haalbaarheid. De omroepen en fondsen selecteren vervolgens zes scenario’s voor realisatie.

20. De definitieve hoogte van het productiebudget per productie is afhankelijk van het desbetreffende scenario en de daarbij behorende productiebegroting opgesteld door de producent in samenspraak met de NTR. Er zit een maximum aan het productiebudget: € 264.000,- per productie.

21. In bovengenoemde productiebegroting en -budget kunnen posten voor producers fee, overhead en onvoorzien opgenomen worden tot een totaalpercentage van maximaal 18%.

22. Eind november 2017 wordt de eindselectie van ONE NIGHT STAND 13 bekend gemaakt.

23. Bij aanvang van de productiefase sluiten de producenten contracten af met de NTR, mede namens de VARA, de VPRO en de fondsen

De publieke media-instellingen zullen gezamenlijk als coproducent verbonden zijn aan iedere productie.

24. In de productiefase zijn er meerdere bandbreedtes bepaald, o.a. voor de regie- en productie-honoraria. Deze bandbreedtes worden vooraf door de media-instellingen gecommuniceerd aan de Producenten.

25. Bij de totstandkoming van de productiebegroting en verdere realisatie zullen de NTR en producenten intensief samenwerken en zaken op elkaar afstemmen. De NTR zal hierin een coördinerende rol spelen. Binnen de crew moet er in ieder geval een evenwichtige balans zijn tussen ervaren en minder ervaren crewleden.

26. Aangaande de postproductie gelden bindende voorwaarden. Dit ter voorkoming van problemen en ter behoud van de eenheid van ONE NIGHT STAND. Het gaat dan o.a. om een heldere planning en communicatie, technische oplevering, afspraken omtrent vertoning, promotie en distributie.

De eenheid in beeld zal met name gerealiseerd worden door het invoeren van vaste vormgeving, zoals naamsvermeldingen, formaten, standaard koptitels en aftiteling etc. Uitzendnorm/beeldformaat: PAL 16:9 is verplicht. Het gezamenlijke karakter van ONE NIGHT STAND zal in alle publicaties en openbaarmakingen benadrukt worden.

IV. Rechten

27. Op basis van voornoemde honoraria en budgetten zullen de navolgende rechten van toepassing zijn op deelname van publieke media-instellingen, producenten, regisseurs, scenaristen en overige rechthebbenden aan ONE NIGHT STAND:

- De scenario’s mogen bij eventuele productierealisering verfilmd worden;

- De films zullen op festivals en in het kader van speciale ONE NIGHT STAND voorstellingen in theaters of filmhuizen vertoond worden;

- De films zullen gedurende een licentieperiode van 7 jaar (ingaande bij eerste uitzending) exclusief en onbeperkt uitgezonden mogen worden op de aanbodkanalen van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO), waaronder via de televisie, via internet, NPO Gemist, NPO Plus en andere (digitale) (thema) kanalen c.q. netwerken van de Nederlandse Publieke Mediadienst;

- De verdere vertoning en exploitatie van de films en scenario’s is uitsluitend mogelijk met instemming van de NTR, VARA, VPRO en de bij het betreffende project betrokken producent;

Nadere rechten en verplichtingen zullen tussen partijen worden vastgelegd in de overeenkomsten conform geldende afspraken tussen publieke media-instellingen, fondsen en producenten.

28. Omtrent exploitatie en recoupment is een standaard recoupmentschema van kracht. Daarbij geldt een vast percentage uit de netto-opbrengsten voor zowel producent, de regisseur als de scenarist, maar ook voor de andere betrokken partijen en fondsen.